Drobeta Turnu Severin , B-dul Carol I nr. 3, Tel: 0252 / 319029, Fax: 0252 / 319061

   
Home Legislatie Locuri de munca Download Contact
Prezentare generala
Servicii oferite
Formare profesionala
Formulare
Statistica
Mass-Media
Galerie foto
Informatii publice
Intrebari frecvente
Anunturi
Credite
EURES(munca in strainatate)
Proiecte
 
 
Linkuri Utile:

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

 


Ce este un şomer?
Şomerul este persoana care îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiţii:
• este în cãutarea unui loc de muncã de la vârsta de minimum 16 ani şi pânã la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;
• starea de sãnãtate şi capacitãţile fizice şi psihice o fac aptã pentru prestarea unei munci;
• nu are loc de muncã, nu realizeazã venituri sau realizeazã, din activitãţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţã al asigurãrilor pentru şomaj şi stimulãrii ocupãrii forţei de muncã, în vigoare, respectiv 500 ron;
• este disponibilã sã înceapã lucrul în perioada imediat urmãtoare, dacã s-ar gãsi un loc de muncã.
şomer înregistrat - persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevãzute mai sus şi se înregistreazã la agenţia pentru ocuparea forţei de muncã în a cãrei razã teritorialã îşi are domiciliul sau, dupã caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care funcţioneazã în condiţiile prevãzute de lege, în vederea obţinerii unui loc de muncã.
Cine are dreptul la indemnizaţie de şomaj?
Au dreptul la indemnizaţie de şomaj persoanele aflate într-una din următoarele situaţii:
- le-au încetat raporturile de muncã/ de serviciu din motive neimputabile lor;
- le-a încetat mandatul pentru care au fost numiţi sau aleşi, dacã anterior nu au fost încadraţi in munca sau dacã reluarea activitãţii nu mai este posibila din cauza încetãrii definitive a activitãţii angajatorului;
- a expirat durata pentru care militarii au fost angajaţi pe baza de contract sau li s-a desfãcut contractul din motive neimputabile lor;
- le-a încetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
- au încheiat contract de asigurare pentru şomaj şi nu realizeazã venituri sau realizeazã, din activitãţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţã, în vigoare;
- au încetat activitatea ca urmare a pensionãrii pentru invaliditate şi care, ulterior, au redobândit capacitatea de muncã şi nu au reuşit sã se încadreze în muncã;
- le-au încetat raporturile de muncã sau de serviciu din motive neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;
- reintegrarea in munca, dispusã prin hotãrâre judecãtoreascã definitiva, nu mai este posibila la unitãţile la care au fost încadrate in munca anterior, din cauza încetãrii definitive a activitãţii, sau la unitãţile care au preluat patrimoniul acestora;
- le-a încetat activitatea desfasurata exclusiv pe baza convenţiei civile;
- sunt absolvenţi ai instituţiilor de învãţãmânt, în vârstã de minimum 16 ani, care într-o perioadã de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale;
- sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstã de minimum 16 ani, care nu au reuşit sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale.

Care sunt actele necesare pentru întocmirea cererii de acordare a indemnizaţiei de şomaj?
- actul de identitate, în original;
- actele de studii şi de calificare, în original şi în copie;
- adeverinţã medicalã din care sã rezulte cã persoana este clinic sãnãtoasã sau aptã de
muncã ori cã are eventuale restricţii medicale;
- acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care sã rezulte cã persoana nu
realizeazã venituri sau cã realizeazã, din activitãţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţã al asigurãrilor pentru şomaj şi stimulãrii ocupãrii forţei de muncã în vigoare.
În afara documentelor menţionate mai sus, care urmeazã sã fie prezentate de toate categoriile de solicitanţi de indemnizaţie de şomaj, cererea pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj va fi însoţitã, dupã caz, şi de urmãtoarele documente:
A. în cazul persoanelor provenite din muncã:
a) carnetul de muncã, în original şi în copie, şi/ sau adeverinţa prevãzutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, , precum şi alte acte care, potrivit legii, atestã existenţa unor raporturi de muncã sau de serviciu pânã la data de 31 decembrie 2010 şi, dupã caz, vechimea în muncã realizatã anterior datei de 1 martie 2002;
b) copie de pe hotãrârea judecãtoreascã definitivã prin care instanţa competentã potrivit legii a dispus reintegrarea în muncã, atunci când reintegrarea nu mai este posibilã la unitatea la care persoana a fost încadratã în muncã anterior, din cauza încetãrii definitive a activitãţii, sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia;
c) adeverinţã de la unitatea care a preluat patrimoniul unitãţii în care persoana a fost încadratã anterior, din care sã rezulte cã reîncadrarea în muncã nu mai este posibilã din cauza desfiinţãrii postului;
B. în cazul pensionarilor de invaliditate care îşi redobândesc capacitatea de muncã:
a) carnetul de muncã, în original şi în copie, şi/ sau adeverinţa prevãzutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi alte acte care, potrivit legii, atestã existenţa unor raporturi de muncã sau de serviciu pânã la data de 31 decembrie 2010 şi, dupã caz, vechimea în muncã realizatã anterior datei de 1 martie 2002;
b) decizia de revizuire medicalã, în original şi în copie, emisã de medicul expert al asigurãrilor sociale, din care sã rezulte redobândirea capacitãţii de muncã;
c) adeverinţã de la ultima unitate sau unitatea care a preluat patrimoniul acesteia, dupã caz, din care sã rezulte cã reîncadrarea în muncã nu mai este posibilã din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior;
C. în cazul persoanelor ale cãror raporturi de muncã sau de serviciu au încetat în perioada de suspendare a acestora:
a) carnetul de muncã, în original şi în copie, şi/ sau adeverinţa prevãzutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi alte acte care, potrivit legii, atestã existenţa unor raporturi de muncã sau de serviciu pânã la data de 31 decembrie 2010 şi, dupã caz, vechimea în muncã realizatã anterior datei de 1 martie 2002;
b) act din care sã rezulte data încetãrii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncã sau de serviciu;
D. în cazul absolvenţilor instituţiilor de învãţãmânt, în vârstã de minimum 16 ani, care într-o perioadã de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale:
a) actul de absolvire a formei respective de învãţãmânt, în original şi în copie;
b) adeverinţã eliberatã de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã, prin care se certificã data înregistrãrii persoanei în evidenţele proprii, în cazul în care persoana s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrare în muncã la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã, acreditat sau notificat conform legii;
E. în cazul absolvenţilor şcolilor speciale pentru persoane cu handicap, în vârstã de minimum 16 ani, care nu au reuşit sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale: actul de absolvire a şcolii speciale pentru persoane cu handicap, în original şi în copie.
Ce documente sunt necesare pentru înregistrarea unei persoane aflate în căutarea unui loc de muncă?
- actul de identitate;
- actele de studii şi de calificare;
- carnetul de muncã sau alte acte care atestã, potrivit legii, existenţa unor raporturi de muncã ori de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncã;
- adeverinţã medicalã din care sã rezulte cã persoana este clinic sãnãtoasã sau aptã de muncã ori cã are eventuale restricţii medicale.
Ce obligaţii au persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj?
Persoanele care beneficiazã de indemnizaţie de şomaj au urmãtoarele obligaţii:
• sa se prezinte lunar, pe baza programãrii sau ori de câte ori sunt solicitate, la agenţia pentru
ocuparea forţei de munca la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin in vederea încadrãrii in munca;
• sa comunice in termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de munca la care sunt
înregistrate orice modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor;
• sa participe la serviciile pentru stimularea ocupãrii si de formare profesionalã oferite de
agenţia pentru ocuparea forţei de munca la care sunt înregistrate (această obligaţie nu se aplicã în situaţia în care persoanele care beneficiazã de indemnizaţie de şomaj participã la programe de formare profesionalã, organizate în condiţiile legii, a cãror finanţare este asiguratã din asistenţa financiarã nerambursabilã primitã de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regionalã, Fondului social european şi Fondului de coeziune. Obligaţia nu se aplicã pe perioada în care persoanele participã la aceste programe de formare profesionalã, în condiţiile în care, anterior includerii în cadrul acestor programe, nu au fost cuprinse în serviciile pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã şi de formare profesionalã oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncã şi se aflã în perioada de acordare a acestor servicii. ;
• sa caute activ un loc de munca.
• sã înştiinţeze în scris agenţia pentru ocuparea forţei de muncã la care sunt înregistrate cu
privire la apariţia stãrii de incapacitate temporarã de muncã şi datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţioneazã acesta, în termen de 24 de ore de la data acordãrii concediului medical. În situaţia în care apariţia stãrii de incapacitate temporarã de muncã a intervenit în zile declarate nelucrãtoare sau împlinirea termenului de 24 de ore se realizeazã în zile declarate nelucrãtoare, persoanele care beneficiazã de indemnizaţie de şomaj au obligaţia de a înştiinţa agenţia pentru ocuparea forţei de muncã la care sunt înregistrate, în prima zi lucrãtoare.
Care este perioada pentru care se acorda indemnizaţie de şomaj?
Indemnizaţia de şomaj se acordã şomerilor, pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, dupã cum urmeazã:
a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;
b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;
c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.
Care este cuantumul indemnizatiei de somaj?
Cuantumul indemnizaţiei de şomaj se acordă în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:
- 75% din valoarea indicatorului social de referinţã în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;
- suma prevãzutã mai sus la care se adaugã o sumã calculatã prin aplicarea asupra mediei salariului de bazã lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare.
Cotele procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, menţionate mai sus, sunt:
a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani;
b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;
c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani;
d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani.
Pentru persoanele care au fost asigurate în baza unui contract de asigurare pentru şomaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, se va avea în vedere venitul lunar declarat în contractul de asigurare pentru şomaj.
Ce condiţii trebuie să îndeplinească cumulativ o persoană pentru a putea beneficia de indemnizaţia de şomaj?
• are un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergãtoare datei înregistrãrii cererii;
• nu realizeazã venituri sau realizeazã, din activitãţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţã, în vigoare, respectiv 500 ron;
• nu îndeplineşte condiţiile de pensionare, conform legii;
• este înregistrată la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă in a cărei raza teritorialã îşi are domiciliul sau, dupã caz, reşedinţa, dacã a avut ultimul loc de munca ori a realizat venituri in acea localitate.
Cine poate beneficia de prevederile Legii nr. 76/2002?
Beneficiari ai prevederilor legii nr. 76/2002 sunt persoanele in cãutarea unui loc de munca, aflate in una dintre urmãtoarele situaţii:
• au devenit someri;
• nu au putut ocupa loc de muncã dupã absolvirea unei instituţii de învãţãmânt;
• ocupa un loc de munca si, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;
• au obţinut statutul de refugiat sau alta forma de protecţie internaţionala, conform legii;
• cetãţeni strãini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncã sau au realizat venituri în România, conform legii;
• nu au putut ocupa loc de munca dupã repatriere sau dupã eliberarea din detenţie.
Care sunt categoriile de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj?
• persoanele care desfãşoarã activitãţi pe bazã de contract individual de muncã sau pe bazã de contract de muncã temporarã, în condiţiile legii, cu excepţia persoanelor care au calitatea de pensionari;
• funcţionarii publici si alte persoane care desfãşoarã activitãţi pe baza actului de numire;
• persoanele care îşi desfãşoarã activitatea in funcţii elective sau care sunt numite in cadrul autoritãţii executive, legislative ori judecãtoreşti, pe durata mandatului;
• soldaţii şi gradaţii voluntari;
• persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator;
• alte persoane care realizeazã venituri din activitãţi desfãşurate potrivit legii şi care nu se regãsesc în una dintre situaţiile prevãzute mai sus, în condiţiile în care pentru aceste persoane asupra veniturilor respective existã obligaţia, potrivit legii, de platã a contribuţiei de asigurãri pentru şomaj.
Care sunt categoriile de persoane care se pot asigura facultativ în sistemul asigurărilor pentru şomaj?
• asociat unic, asociaţi;
• administratori care au încheiat contracte potrivit legii;
• persoane autorizate sa desfãşoare activitãţi independente;
• membri ai asociaţiei familiale;
• cetãţeni romani care lucreazã in strãinãtate, conform legii;
• alte persoane care realizeazã venituri din activitãţi desfãşurate potrivit legii si care nu se regãsesc in una dintre situaţiile prevãzute mai sus.
Categoriile de persoane menţionate pot încheia contract de asigurare pentru şomaj cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncã în a cãrei razã teritorialã îşi au domiciliul sau, dupã caz, reşedinţa, dacã au cel puţin vârsta de 18 ani şi sunt asigurate în sistemul public de pensii şi în sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate.
Venitul lunar pentru care se asigurã aceste persoane nu poate fi mai mic decât salariul de bazã minim brut pe ţarã garantat în platã, stabilit potrivit legii, şi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plãteşte contribuţia de asigurare pentru şomaj.
 

 

 

 

 

© AJOFM Mehedinti